INFORMÁCIE O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ

PRO FUTURO HRADU ČIČVA

 

Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva (PFHC OZ), založené registráciou na MV SR dňa 2.10.2014 pod číslom spisu VVS/1-900/90-44463, je nezisková organizácia združujúca dobrovoľníkov z radov fyzických i právnických osôb, ktorí sa chcú akýmkoľvek spôsobom podieľať na záchrane a obnove tejto hradnej zrúcaniny.

 

NKP hrad Čičva je klenotom medzi historickými pamiatkami vranovského okresu i celého zemplínskeho regiónu. Ako to už ale bývalo kedysi zvykom, väčšine hradným zrúcaninám sa v minulosti venovala žalostne malá (alebo žiadna) pozornosť a zub času si na nich vybral naozaj krutú daň v podobe zrútenia mnohých konštrukcií, ktoré by sa včasným zásahom a zakonzervovaním dali ešte zachrániť. Takto sme nenávratne prišli o autentické výpovedné prvky našej bohatej stredovekej i novovekej slovenskej histórie a taktiež o jedinečné detaily dosvedčujúce o úžasnom stavebnom ume našich predkov. Preto našim hlavným cieľom je práve zabrániť ďalšiemu rozpadaniu sa toho, čo z hradu ešte stojí a vhodnými konzervačnými spôsobmi zastaviť jeho ďalšiu deštrukciu. Spolupracujeme pri tom s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, ktorý metodicky zaštiťuje a pravidelne dozerá na správnosť našich pracovných postupov pri obnove hradu. Našim nemenej dôležitým cieľom je aj celková úprava a údržba hradného areálu a jeho priľahlých plôch, zelene a turistických chodníkov a cestičiek, aby si mohli návštevníci vychutnať hrad naplno v celej jeho kráse a zároveň v maximálnom možnom pohodlí a bezpečí.

Veríme, že svojim zodpovedným a ekologickým správaním sa pri návšteve hradu k tomu prispejete aj Vy!

 

 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 

Členom združenia, tak ako je uvedené v našich Stanovách, môže byť každá fyzická i právnická osoba, ktorá prejaví vážny záujem o členstvo. Členstvo v združení nie je podmienené žiadnymi špeciálnymi požiadavkami. Jedinou a bezvýhradnou podmienkou tak žiadateľa ako aj následne každého člena, je AKTÍVNE sa podieľať na obnove hradu, či už fyzicky na brigádach a ďalších prácach súvisiacich s obnovou hradu, alebo inak vhodným spôsobom vrámci svojich možností a schopností podporovať a pomáhať združeniu v týchto jeho činnostiach.

 

Prihláška pre fyzické osoby

 

Prihláška pre právnické osoby

 

Stiahnite si vyššie prihlášku (vo formáte PDF), vytlačte ju, vyplňte všetky údaje a zašlite ju na našu adresu, prípadne ju prineste osobne na hrad v rámci niektorej brigády. Vaše členstvo bude na základe vášho aktívneho prístupu pri obnove hradu predmetom schvaľovania na najbližšom Valnom zhromaždení združenia.

 

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

PRO FUTURO HRADU ČIČVA

 

založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1) Občianske združenie má názov: Pro futuro hradu Čičva, (ďalej len „združenie“) a v skrátenom tvare: PFHC.

 

2) Sídlom združenia je: Pro futuro hradu Čičva, Sedliská č.85, 094 09

 

3) Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

4) Združenie je právnickou osobou.

 

 

Článok II.

Cieľ a činnosť združenia

 

1) Združenie je mimovládne, nezávislé, apolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Združenie má neziskový charakter.

 

2) Členstvo v združení nie je viazané na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, štátnu príslušnosť, miesto bydliska, či sídlo, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vierovyznanie alebo spoločenské postavenie.

 

3) Poslaním združenia je  združovať osoby,  ktorým  záleží na ochrane, obnove, revitalizácii a zveľaďovaní kultúrneho, historického a architektonického bohatstva Slovenska – s osobitným zameraním na stredoveké hrady a sakrálnu architektúru a najmä na hrad Čičva, a to tak, aby podľa svojich schopností a možností pomáhali zvýrazňovať a rozvíjať obraz Slovenska ako kultúrnej krajiny s bohatou tradíciou a históriou, aby sa takýto obraz Slovenska zachoval aj pre ďalšie generácie a aby príslušníci generácie zakladateľov združenia neboli poslední, ktorí majú možnosť vidieť historické architektonické krásy Slovenska v ich čo aj len torzálnej zachovalosti.

 

4) V rámci uvedeného poslania, združenie má za cieľ osobitne :

 

a)  dlhodobú činnosť za účelom ochrany, konzervácie, obnovy, celkovej záchrany a revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky - Hradu Čičva;

b) fungovať ako informačné, propagačné a organizačné centrum poskytujúce informácie o hrade Čičva a usporadúva kultúrne podujatia spojené s hradom;

c) rozvoj duchovných hodnôt a ochranu kultúrnych pamiatok;

d) usporadúvanie dobrovoľníckych a iných prác, pracovných a edukačných táborov a aktivít mládeže za účelom naplnenia cieľov združenia, ktorým zabezpečuje materiálne a odborné zázemie;

e) organizovanie kultúrnych podujatí s historickou i súčasnou tématikou súvisiacou s územím Slovenska a priľahlých území susediacich štátov;

f) organizovanie a podieľanie sa na kultúrnom a vzdelanostnom rozvoji spolužitia národností, etník, skupín a komunít Slovenska priľahlých území susediacich štátov;

g) podporovanie aktivít smerujúcich k zvyšovaniu historického povedomia verejnosti, najmä vo vzťahu k regionálnym dejinám;

h) udržiavať styky a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré môžu podporiť poslanie združenia;

i) podporovanie vzdelávanie v oblasti histórie a kultúry;

j) vykonávanie publikačnej a edičnej činnosti v oblasti svojho pôsobenia.

 

5) Združenie pri dosahovaní vytýčených cieľov spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami,, osobami a orgánmi verejnej moci vrátane samospráv, prostredníctvom ktorých má záujem osloviť všetkých ľudí, ktorým nie je osud slovenských historických a kultúrnych pamiatok a osobitne osud hradu Čičva ľahostajný, resp. spolupráca s ktorými napomôže dosahovať ciele združenia.

 

6) Združenie sa vo svojej činnosti  bude  zameriavať  na získavanie finančných prostriedkov potrebných na ochranu, záchranu, rekonštrukciu, konzerváciu a revitalizáciu primárne hradu Čičva a realizáciu ďalších cieľov združenia.

 

 

Článok III.

Členská základňa

 

1) Riadnym členom združenia (ďalej aj len „riadny člen“) môže byť každá bezúhonná fyzická osoba, ako aj právnická osoba, zo Slovenska ako aj zo zahraničia, ktorej záujmom je napĺňanie cieľov združenia, pričom je ochotná aktívne prispievať svojimi schopnosťami a možnosťami pri dosahovaní cieľov združenia a ktorá súhlasí s poslaním, cieľmi a so stanovami združenia. Riadnym členom sa môže stať osoba, u ktorej je odôvodnený predpoklad, že sa bude aktívne zúčastňovať aktivít združenia, požiada o svoje členstvo písomnou prihláškou, vyhlási, že súhlasí s poslaním a cieľmi združenia a že sa bude riadiť stanovami združenia.

 

2) Členstvo riadneho člena v združení vzniká schválením písomnej prihlášky záujemcu za člena združenia Správnou radou združenia a zaplatením členského príspevku.

 

3) Popri riadnych členoch členmi združenia môžu byť aj čestní členovia. Čestným členom združenia sa môžu stať významné osobnosti, na základe ich výnimočných zásluh, ktoré preukázali združeniu, alebo sa výnimočne zaslúžili v oblasti súladnej s poslaním a cieľmi združenia (ďalej aj len „čestný člen“), ktoré majú záujem o členstvo v združení a súhlasia s poslaním, cieľmi a stanovami združenia.

 

4) Členstvo čestného člena v združení vzniká schválením členstva Valným zhromaždením združenia na návrh Správnej rady združenia a s predchádzajúcim súhlasom kandidáta na čestného člena združenia.

 

5) Členstvo v združení zaniká:

 

a) vystúpením člena vzdaním sa členstva formou písomného prehlásenia doručeným ktorémukoľvek členovi Správnej rady združenia;

b) vylúčením z Valného zhromaždenia z dôvodu opakovaného nezaplatenia členského príspevku (iba pri riadnych členoch);

c) úmrtím člena – fyzickej osoby, resp. zánikom člena - právnickej osoby;

d) zánikom združenia;

e) uznesením Valného zhromaždenia združenia v prípade hrubého porušenia stanov, či platných právnych predpisov alebo závažného narušenia poslania a cieľov združenia; v takomto prípade môže rozhodnúť o pozastavení členstva až do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia združenia Správna rada združenia.

 

6) Základným vnútorným predpisom združenia sú stanovy združenia.

 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti člena

 

1) Právom i povinnosťou riadneho člena je aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia pri dosahovaní jeho cieľov. Riadny člen sa zúčastňuje na činnosti združenia najmä tým, že:

 

a) je osobne prítomný na zasadnutiach orgánov združenia, ak bol do nich zvolený,

b) je osobne prítomný na zasadnutiach Valného zhromaždenia združenia, ak mu v tom nebránia dôležité dôvody,

c) podľa svojich schopností a možností sa aktívne zapája do aktivít združenia, alebo inak napomáha dosahovaniu cieľov združenia.

 

2) Každý člen združenia má právo:

 

a) zúčastňovať sa na rozhodovaní Valného zhromaždenia združenia a má právo voliť členov orgánov združenia;

b) byť volený do orgánov združenia – za podmienky, že má uhradené všetky členské príspevky;

c) zúčastňovať sa rokovaní Valného zhromaždenia združenia a hlasovať o jeho uzneseniach v rozsahu a za podmienok upravenými týmito stanovami;

d) má právo na prístup a využívanie všetkých informácií, ktoré združenie získalo pri výkone svojej činnosti pri dosahovaní svojich cieľov;

e) má právo zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných združením;

f) má právo využívať kultúrne a iné zariadenia a požívať ďalšie výhody, ktoré pre svojich členov zabezpečuje združenie;

g) má právo dávať podnety na navrhovanie nových čestných členov.

 

3) Každý člen združenia je povinný:

 

a) dodržiavať stanovy združenia a rozhodnutia orgánov združenia;

b) obhajovať záujmy združenia, napomáhať k dosahovaniu poslania a cieľov združenia;

c) plniť povinnosti a funkcie, ktorými bol so svojim súhlasom poverený a zabezpečovať konkrétne úlohy v rámci cieľov a poslania združenia;

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré boli Správnou radou združenia označené ako dôverné a boli mu z titulu členstva sprístupnené;

e) oznámiť Správnej rade združenia všetky dôležité skutočnosti z hľadiska jeho členstva a pôsobenia v združení.

 

4) Riadni členovia sú povinní platiť členský príspevok. Výšku členského príspevku určuje Valné zhromaždenie združenia vždy na prvom - výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia združenia v danom roku a to s platnosťou na jeden rok. O tejto otázke na Valnom zhromaždení hlasujú iba riadni členovia - t.j. čestní členovia nie sú oprávnení hlasovať o tejto otázke. V prípade, ak výška členského príspevku nebude Valným zhromaždením na daný rok určená, riadni členovia sú povinní členský príspevok uhradiť združeniu vo výške, v akej ho boli povinní uhradiť v predchádzajúcom roku.

 

 

Článok V.

Orgány združenia

 

1) Orgánmi združenia sú:

 

a) Valné zhromaždenie.

b) Správna rada.

c) Výkonný riaditeľ.

 

 

Článok VI.

Valné zhromaždenie združenia

 

1) Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenie je schôdza členov združenia, ktorá sa schádza na svoje zasadnutie najmenej raz za rok. Tvoria ho všetci členovia združenia. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Správna rada združenia. Zasadnutie Valného zhromaždenia je spravidla neverejné. O prítomnosti iných osôb rozhoduje Správna rada združenia, ak to nie je určené vyšším orgánom združenia.

 

2) Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný riaditeľ združenia, pokiaľ neustanovujú tieto stanovy alebo zákon inak. Výkonný riaditeľ združenia je povinný oznámiť termín konania a program riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia každému členovi združenia písomnou pozvánkou najmenej 30 dní pred jeho konaním. Za plnohodnotné informovanie a pozvanie sa rovnako považuje aj zaslanie formou elektronickej pošty, alebo faxom na kontaktné údaje poskytnuté pre tento účel Výkonnému riaditeľovi združenia daným členom.

 

3) Správna rada združenia je oprávnená zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia, a to:

 

a) z vlastnej iniciatívy;

b) na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členov, a to v takomto prípade najneskôr do 30 dní od predloženia náležitej písomnej žiadosti členov;

c) na žiadosť Výkonného riaditeľa združenia.

 

Správna rada združenia je povinná oznámiť termín konania a program mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia každému členovi združenia písomnou pozvánkou najmenej 15 dní pred jeho konaním. Za plnohodnotné informovanie a pozvanie sa rovnako považuje aj zaslanie formou elektronickej pošty, alebo faxom na kontaktné údaje poskytnuté pre tento účel Výkonnému riaditeľovi daným členom.

 

4) Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

4

a) zmena stanov združenia a ich prípadné dopĺňanie;

b) voliť a odvolávať členov Správnej rady združenia;

c) schvaľovať a odvolávať čestných členov združenia;

d) schvaľovať ročnú účtovnú závierku;

e) prerokúvať a schvaľovať plán činností a návrh rozpočtu združenia na nasledujúci rok;

f) prerokúvať a schvaľovať správu o činnosti a hospodárení združenia za uplynulý rok a účtovnú uzávierku združenia za uplynulý rok;

g) stanovovať požitky Výkonného riaditeľa združenia a náhradu nákladov pre členov Správnej rady združenia;

h) rozhodovať o zrušení združenia, schvaľovať návrh na rozdelenie likvidačného zostatku v prípade zrušenia združenia bez právneho nástupcu;

 

5) Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je na jeho riadne zvolanom zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Zasadnutiu Valného zhromaždenia predsedá a jeho rokovanie riadi Výkonný riaditeľ združenia, alebo iný poverený člen Správnej rady združenia.

 

6) Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. Uznesenie Valného zhromaždenia je riadne prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina členov prítomných na jeho zasadnutí s právom hlasovania o danej otázke, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Ak nie je v osobitnom prípade týmito stanovami stanovené inak, právo hlasovania na zasadnutí Valného zhromaždenia majú všetci prítomní členovia združenia – riadni aj čestní. Každý člen s právom hlasovania má pri hlasovaní jeden hlas.

 

 

Článok VII.

Správna rada združenia

 

1) Správna rada je výkonným, riadiacim a koordinačným orgánom združenia a je najvyšším riadiacim orgánom združenia v obdobiach medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia združenia.

 

2) Správna rada má najmenej 3 a najviac 7 členov z radov členov združenia (vrátane čestných), ktorí sú volení Valným zhromaždením na 3 ročné volebné obdobie. Viacnásobná opakovaná voľba toho istého člena za člena Správnej rady je možná. Na čele Správnej rady je Výkonný riaditeľ združenia. Členmi správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia.

 

3) Správna rada združenia najmä:

 

a) zvoláva mimoriadne zasadnutia Valného zhromaždenia združenia a organizačne pripravuje zasadnutie akéhokoľvek Valného zhromaždenia združenia;

b) rozhoduje o konkrétnych programoch a aktivitách združenia;

c) schvaľuje návrh plánu činností a návrh rozpočtu združenia na nasledujúci rok;

d) schvaľuje, vypracováva a vydáva výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia za uplynulý rok a účtovnú uzávierku združenia za uplynulý rok

e) rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia;

f) navrhuje Valnému zhromaždeniu prijatie čestného člena združenia;

g) rozhoduje o vylúčení riadneho člena združenia v prípade opakovaného neplnenia si svojich povinností napriek predchádzajúcemu upozorneniu na túto skutočnosť a možnosť vylúčenia zo združenia;

h) je oprávnená vytvárať poradné orgány Správnej rady, sekcie Správnej rady a rozhodovať o ich riadení určeným členom Správnej rady;

i) pre účely plnenia svojich povinností je oprávnená zriadiť sekretariát Výkonného riaditeľa združenia, určiť jeho štruktúru a počty zamestnancov, ktorý zabezpečuje administratívnu činnosť združenia, vypracúva plán činnosti a návrh rozpočtu združenia, výročnú správu o činnosti, hospodárení združenia, účtovnú uzávierku, vedie bežnú agendu súvisiacu s činnosťou združenia, zamestnanci združenia vykonávajú prácu v pracovnom pomere, alebo na základe iných dohôd v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.  .

 

4) Jednotliví členovia Správnej rady môžu byť poverení riadením a kontrolou činností určených sekcií združenia, resp. určených oblastí činností združenia, či poradných orgánov Správnej rady. Štruktúru pôsobnosti členov Správnej rady vo vzťahu k jednotlivým sekciám, resp. oblastiam činnosti určuje Správna rada vnútorným pokynom prijatým Správnou radou. Takto poverený člen Správnej rady je povinný riadiť činnosť jemu podliehajúcich sekcií, resp. oblastí činností, či poradných orgánov združenia.

 

5) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za tri mesiace. Rokovanie Správnej rady združenia zvoláva a riadi Výkonný riaditeľ združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jeho zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina jeho členov. Správna rada združenia rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas Výkonného riaditeľa  združenia.

 

6) Členstvo v Správnej rade združenia je čestné. Členom združenia môžu byť uhradené len nevyhnutné výdavky spojené s výkonom ich funkcie v Správnej rade, ak uznesenie Valného zhromaždenia nerozhodne inak.

 

 

Článok VIII.

Výkonný riaditeľ združenia

 

1) Štatutárnym orgánom združenia je Výkonný riaditeľ  združenia, ktorý za združenie koná samostatne. Výkonný riaditeľ združenia koná v mene združenia tak, že k napísanému, alebo k vytlačenému názvu združenia, svojmu menu, priezvisku a funkcii a odtlačku pečiatky združenia pripojí svoj podpis v zmysle podpisového vzoru. V prípade, ak sa pri podpisovaní uvedie skrátený tvar názvu združenia, vždy sa musí uviesť spolu s uvedením doplnenia „občianske združenie“. Výkonný riaditeľ zastupuje združenie navonok voči tretím osobám.

 

2) Výkonný riaditeľ riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ to stanovy nevyhradili do rozhodovacej právomoci inému orgánu združenia. Výkonný riaditeľ združenia najmä:

 

a) zabezpečuje administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť združenia;

b) vypracúva návrh plánu  činností a návrh rozpočtu združenia na nasledujúci rok;

c) vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia za uplynulý rok;

d) zabezpečuje vypracovanie účtovnej závierky združenia za uplynulý rok;

e) predkladá dokumenty podľa písm. b) až d) tohto článku na prerokovanie a zaujatie stanoviska Správnej rade združenia;

f) je povinný informovať o všetkých zdrojoch a príjmoch Správnu radu združenia;

g) vedie kroniku a archív združenia;

h) organizuje a riadi prácu sekretariátu Výkonného riaditeľa združenia v prípade jeho vytvorenia.

i) zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou.

 

 

Článok IX.

Zásady hospodárenia

 

1) Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie a účtovníctvo združenia zodpovedá Správna rada. Hospodárskym rokom združenia je kalendárny rok.

 

2) Zdroje združenia sú tvorené členskými príspevkami, príspevkami z grantov domácich i zahraničných inštitúcií, darmi fyzických a právnických osôb, výnosmi z majetku združenia, z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej, organizačnej činnosti a inými príjmami združenia.

 

3) Majetok združenia a výnosy z neho môže združenie použiť len na výdavky zamerané na dosahovanie cieľov združenia vrátane úhrady nákladov na chod združenia a to v súlade s rozpočtom a plánmi aktivít schválenými príslušnými orgánmi združenia na dané účtovné obdobie.

 

4) Na základe rozhodnutia Správnej rady môže združenie poskytovať účastníkom vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov spojených s ich účasťou na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.

5) Ročný výnos z majetku združenia môže byť do výšky 10% z neho použitý na odmeny pre funkcionárov združenia, ak uznesenie Valného zhromaždenia nerozhodne inak.

 

6) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vytvárať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu s dosahovaním cieľov združenia.

 

 

Článok X.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o ktorých rozhoduje

 Valné zhromaždenie v súlade s ustanoveniami čl.VI., ods.4, písm. h) týchto stanov.

 

2) Ak združenie zaniká rozpustením, Správna rada združenia ustanoví likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu

 majetku združenia podľa všeobecne záväzných predpisov.

 

3) Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Ostatný majetok sa môže previesť výhradne na inštitúciu s podobným zameraním ako je poslanie a ciele združenia na základe rozhodnutia Správnej rady.

 

4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania Prípravným výborom. Stanovy budú predmetom schvaľovania na ustanovujúcom Valnom zhromaždení združenia zvolanom Prípravným výborom na založenie a vznik združenia (ďalej aj len „Prípravný výbor“) v zmysle týchto stanov.

 

5) Tieto stanovy sú vyhotovené v štyroch zhodných vyhotoveniach, z ktorých dve budú zaslané ako príloha k návrhu na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre účely registrácie združenia a dve vyhotovenia budú uložené v sídle združenia v jeho archíve.

 

6) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.

 

 

V Sedliskách, dňa 16.9.2014